PMKT

Wat is PMKT?

 

Psychomotorische Kindertherapie is een therapeutische behandelwijze voor kinderen die vastlopen of dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling en dit in hun gedrag laten zien. Kinderen zijn zich vaak nog niet bewust of  hebben nog geen woorden voor hoe zij zich voelen  en vertellen met hun gedrag en lichaamstaal dat er iets is. Voor ouders en leerkrachten zijn het gedrag en de lichaamstaal vaak de eerste signalen dat het kind niet lekker in zijn vel zit. Bij psychomotorische kindertherapie wordt gekeken waar dit gedrag vandaan komt, hoe het kind met zijn situatie omgaat en welke ondersteuning het kind daarin nodig heeft .

De therapeut stemt af op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van het kind. Spelenderwijs leert het kind zijn eigen gevoelswereld en signalen vanuit zijn lichaam (h)erkennen, emoties te verwerken en stress te reguleren. Kwaliteiten die het kind al ontwikkeld heeft worden ingezet, zo voelt het kind zich gesterkt in wat het al kan en het geeft veiligheid en vertrouwen om samen met de therapeut te werken aan de kanten die wat extra aandacht vragen. Door middel van spel, bewegen en creativiteit krijgt het kind de kans om nieuwe positieve ervaringen op te doen en daarin nieuwe gedragspatronen te ontdekken.  Zo leert het kind weer met zelfvertrouwen en keuzemogelijkheden in de wereld te staan.

 

 

De ouders, gezinssituatie en school spelen een belangrijke rol in het leven van het kind. Daarom worden ouders en indien mogelijk leerkrachten bij de therapie betrokken, zodat zij uiteindelijk zelfstandig het kind verder kunnen ondersteunen in de ontwikkeling.

 

Meer informatie over psychomotorische kindertherapie kunt u vinden op www.nvpmkt.nl

 

Voor wie?

Psychomotorische kindertherapie is breed inzetbaar. Wanneer de ontwikkeling niet lekker loopt en/of wanneer er signalen merkbaar zijn dat het kind zich niet fijn voelt en daar niet zelf makkelijk uit komt kan de psychomotorische kindertherapeut hulp bieden. Er zijn allerlei soorten gedragingen die laten zien dat het kind niet meer in balans en met veerkracht in het leven staat. Bijvoorbeeld: angstig, teruggetrokken, opstandig, agressie, druk, clownesk, onzeker, huilerig, niet kunnen slapen, leer- en of concentratieproblemen, contact afwijzen, etc.

De oorzaak is veelal divers en soms ook complex met vele factoren. Voorbeelden van oorzaken: scheiding van ouders, rouw, gepest worden, onstabiele thuissituatie, traumatische ervaringen, hechtingsstoornis, gedragsstoornis zoals ADHD of autisme.

Van belang is de eigenheid van het kind. Hoe gaat het kind ermee om, wat heeft het nodig, waar liggen al ontwikkelde kwaliteiten en wat zijn de struikelblokken. Dit zal voor ieder kind anders zijn.

 

Werkwijze

Kennismakingsgesprek en Intakegesprek                                                                                                                                                                                                                                 

Als eerste is er een kenningsmakingsgesprek met de ouders waarin de hulpvraag besproken wordt en er gekeken wordt of de psychomotorische therapie een passende weg is. Daarna volgt een intakegesprek. Daarin worden de problemen waar tegen aan gelopen wordt besproken en wordt er zoveel mogelijk duidelijk hoe de ontwikkeling van het kind verlopen is. Daarnaast wordt de gezinssituatie en schoolsituatie van het kind besproken.

 

Onderzoeksfase gevolgd door gesprek                                                                                                                                                                                                                                               

In de eerste 5 sessies wordt het gedrag van het kind geobserveerd en wordt aan de basis voor een therapeutische vertrouwensrelatie gewerkt. In deze onderzoeksfase wordt de ontwikkeling van verschillende gedragsaspecten in kaart gebracht. Deze is onder te verdelen in de volgende ontwikkelgebieden: motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, cognitief. Het ontwikkelingsniveau kan op ieder gebied anders ontwikkelt zijn, zo kan een kind cognitief heel sterk zijn maar emotioneel nog heel jong, of juist sociaal sterk maar concentratieproblemen op school. Tijdens de behandeling wordt hier rekening meegehouden en op de verschillende niveaus aangesloten. Na deze onderzoeksfase vindt er weer een gesprek met de ouders plaats en wordt er samen een behandelplan opgesteld. Daar waar gewenst wordt ook de leerkracht hierbij betrokken.

 

Behandeling en Evaluatiegesprekken                                                                                                                                                                                                                                             

De behandeling  is wekelijks 1 uur of 45 minuten (afhankelijk en mogelijkheden van leeftijd van het kind).  Elke 6-8 weken vindt er een evaluatiegesprek met de ouders en eventueel leerkracht plaats. Daarin wordt besproken hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en wat zowel in de therapie als thuis merkbaar is bij het kind.

 

Eindevaluatie                                                                                                                                                                                                                                                                                         

De behandeling kan meestal in een schooljaar afgerond worden, afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind. Er wordt afgesloten met een eindevaluatie gesprek.